انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار سمینار و کنفرانس ها
سمینار تخصصی سنجش از دور در منابع آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.99.343.fa
برگشت به اصل مطلب