انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران- اخبار سمینار و کنفرانس ها
تمدید مهلت ارسال اصل مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به درخواست متقاضیان، مهلت ارسال اصل مقالات به دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران، تا تاریخ 92/8/25 تمدید گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران:
http://ircsa.ir/find.php?item=1.99.178.fa
برگشت به اصل مطلب